Poučení o zpracování osobních údajů účastníků konferencí

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany ACOMWARE s.r.o., pokud se jedná o osobní údaje osob, které se účastní konferencí pořádaných ACOMWARE.

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ACOMWARE s.r.o., se sídlem Praha 4 - Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, IČ: 25047965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586 (dále také jen „ACOMWARE“). Kontaktní údaje správce naleznete zde.

 

Níže se dozvíte, jak bude naše společnost Vaše údaje zpracovávat. S ohledem na to, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tedy nařízení EU č. 2016/679, dále jej budeme nazývat také jen „Nařízení“), doplnili jsme do jednotlivých bodů již i poučení o relevantních ustanoveních tohoto Nařízení tak, jak budou aplikovány od 25.5.2018.

 

 

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci ukládání údajů v rámci našich webových stránek nebo v rámci pořádání příslušné akce (např. Vaše fotografie).

 

Osobní údaje účastníků konferencí (dále jen „účastník“), které bude ACOMWARE zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté takovými osobami (typicky jméno a příjmení účastníka, jeho telefonní číslo, datum narození, e-mail, zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele, pozici v rámci zaměstnavatele, specifikaci konference, na kterou se účastník přihlásil, obrazové a zvukově-obrazové záznamy z veřejných prostor konference a případně účastníky předané prezentace, dále v případě placených akcí údaje o jejich IČO, DIČ, místě podnikání, fakturovaných a hrazených (dlužných) částkách, čísle účtu a údaje o probíhajícím plnění. V souvislosti s komunikací s účastníkem si ACOMWARE může ukládat vedle obsahu takové komunikace také čas provedené komunikace s účastníkem a IP adresu.  U e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailového klienta ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

 

Registrace pro konference je zajišťována buď prostřednictvím webových stránek příslušné konference (vyplněním formuláře) nebo prostřednictvím e-mailové registrace. 

 

V souvislosti s oslovováním potenciálních přednášejících na konferencích či potenciálních účastníků si může naše společnost ukládat jméno a příjmení takových osob, jejich telefonní číslo a e-mail (který však nebude využíván k zasílání žádných nevyžádaných obchodních sdělení bez souhlasu takové osoby, ledaže by samotným přihlášeným účastníkům konferencí byly zasílány nabídky na účast na dalších podobných akcích), dále informaci o jejich zaměstnavateli a pozici a obsah komunikace s nimi. Pokud oslovená osoba požádá, abychom ji nekontaktovali, budeme si za tímto účelem vést databázi osob, které nemáme kontaktovat a to s jejich základními údaji.

 

Zdrojem zpracovávaných údajů účastníků jsou přímo tito účastníci (tedy se jedná o údaje jimi poskytnuté), dále jsou některé údaje získávány samostatně ACOMWARE (např. v rámci fotografického a videozpravodajství), či v rámci komunikace s účastníky (e-maily). Zdrojem údajů pro oslovování potenciálních účastníků jsou buď přímo tyto osoby, dále zveřejněné údaje o nich či údaje o podnikajících osobách a jejich zaměstnancích získané od třetích osob.

 

Upozorňujeme, že z konferencí je také obvykle pořizováno fotografické a videozpravodajství.

 

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

 

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je pořádání příslušné konference. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů ACOMWARE, pro statistické účely, další rozvoj služeb ACOMWARE souvisejících s pořádanými konferencemi, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv ACOMWARE a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti ACOMWARE. Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti na konferenci budou používány pro účely přímého marketingu (tedy pro zasílání nabídek na další obdobné produkty a služby ACOMWARE e-mailem, telefonem či poštou)

Dále budou osobní údaje účastníka užívány ACOMWARE za účelem plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Z konferencí je obvykle vyhotovováno běžné fotografické a videozpravodajství. O konferenci také může být přiměřeně referováno v médiích či v rámci propagace ACOMWARE.

 

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je nezbytnost plnění smlouvy o účasti na konferenci – zajištění účasti účastníka na konferenci, oprávněné zájmy ACOMWARE (dané zejména zájmem na evidenci smluvních vztahů, vymáhání pohledávek a zájmem na ochraně jejích práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, další rozvoj služeb ACOMWARE, zveřejňováním údajů v rámci zpravodajství o konferenci a propagace a zájmem na přímém marketingu) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě příslušné konference) a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

 

V jednotlivých případech může docházet ke zpracování osobních údajů také na základě souhlasu (např. využívání e-mailových adres osob pro zasílání obchodních sdělení jiných, než týkajících se podobných služeb ACOMWARE). Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas, můžete být takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

 

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem ACOMWARE (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb ACOMWARE a ochranu práv ACOMWARE a třetích osob, přímý marketing či zpřístupňování zpravodajství o konferenci), má účastník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude ACOMWARE takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy účastníka nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může účastník vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@acomware.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by ACOMWARE neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Při  telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorovi.

Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby ACOMWARE takové údaje i nadále zpracovávala.

 

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Pro účely konferencí , u nichž je účast bezplatná, bude ACOMWARE přehled o jejich účastnících ukládat po dobu cca 4 let od termínu konání takové konference. Pokud se však v mezidobí zúčastní účastník další konference, poběží pro zpracování jeho údajů tato lhůta znovu.

Pro účely konferencí, u nichž je účast placená, bude ACOMWARE z důvodů evidence smluv a přijatých plnění a pro účely vedení účetnictví základní údaje o účastnících (jméno a příjmení, datum narození, IČO, DIČ, specifikace konference, které se účastnili, specifikace společnosti, jíž zastupovali, specifikace uhrazených částek apod.) evidovat po dobu cca 10 let od data konání konference.

 

Pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o konferenci, nebude doba jejich zveřejňování omezena. Stejné platí pro fotografie z konference, videozáznamy z ní a případné poskytnuté prezentace.

 

Kontaktní údaje účastníků pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek na účast na dalších konferencích) bude ACOMWARE zpracovávat po dobu, než účastník vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude ACOMWARE zpracovávat základní údaje o tom, proč účastníkovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

 

Pro zpracování údajů pro ostatní účely vychází ACOMWARE při určení doby zpracování z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

 

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých účastníkem, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně.

Za účelem aktualizace dat je možné ACOMWARE kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na osobni.udaje@acomware.cz.

 

Obchodní sdělení - newslettery

Údaje o našich potencionálních, současných či minulých partnerech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali, tedy zejména nabídek účasti na dalších konferencích či na naše související produkty a služby. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět přímo pro nás).

Účastník bere na vědomí, že mu budou ze strany ACOMWARE ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, obchodu a služeb ACOMWARE. Zasílání takových newslleterů bude probíhat v přiměřených intervalech, obvykle ne častěji než 1x za 14 dní.

 

Uživatel může toto zasílání kdykoliv odmítnout např. na adrese sídla ACOMWARE či prostřednictvím e-mailové adresy osobni.udaje@acomware.cz. Takové odmítnutí nemá - neurčí-li účastník  výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které účastník reaguje.

 

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Gmail pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv.

ACOMWARE bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude ACOMWARE zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast na konferenci umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

 

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

ACOMWARE může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. ACOMWARE zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných ACOMWARE, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb, dále osobám pomáhajícím ACOMWARE s organizováním konferencí, např. pořadatelské službě a osobě zajišťující prostory. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Dále mohou být osobní údaje účastníků poskytnuty společnosti poskytující pojištění konferencí či související odpovědnosti ACOMWARE. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Pokud je konference spolupořádána jinou osobou, mohou být osobní údaje poskytnuty také této další osobě.

 

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery  nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do jiné země mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Ne všechny údaje, které můžete např. vyplnit v přihlášce, jsou povinné. Vyplnění některých údajů nám může pomoci Vás např. kontaktovat, ale můžete se rozhodnout, že nám takové údaje prostě neposkytnete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • V rámci konferencí je pořizováno foto- a videozpravodajství. V rámci záběrů vícero osob nejsme schopní vymazávat či nezabírat jednotlivé osoby a ani by to nebylo přiměřené. Pokud by naši fotografové a kameramani pořizovali Vaše portrétní snímky a Vy jste s tím nesouhlasili nebo byste si nepřáli jejich zveřejnění, je nejlepší cestou rovnou danou osobu požádat o nepořízení/smazání takového snímku.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte. Naše konference ovšem nejsou určeny osobám mladším 18 let, není-li výslovně stanoveno jinak.
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem ACOMWARE. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete níže.
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

 

 

 

 

Poučení o právech subjektů údajů

 

Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro období do 24.5.2018

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny fyzické osoby (tzv. subjekty údajů), jejichž údaje ACOMWARE zpracovává, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

 

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 1. a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 4. d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 1. f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

 

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

 

Informace o tom, že jste u nás uplatnili svoje práva a jak jsme Vaši žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle po dobu cca 3 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

 

V případě, kdy se domníváte, že ACOMWARE zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

 

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

ACOMWARE s.r.o.

Praha 4 - Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00

e-mail: osobni.udaje@acomware.cz

tel.: 724 383 132

ID datové schránky: xbbi32q

         

Logo Eshopista bílé
Organizátor
logo Acomware
ACOMWARE s. r. o.
www.acomware.cz
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

COPYRIGHT 2018 ESHOPISTA.CZ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA