Všeobecné obchodní podmínky

pro vzdělávací akci Eshopista společnosti ACOMWARE s.r.o.

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Eshopista prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností ACOMWARE s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

I. Společnost ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Budějovická 778/3, 140 62 Praha, společnost zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92586, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci Eshopista.

2. Prodej vstupenek

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek včetně občerstvení na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

II. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.eshopista.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou akci (dále také jen "Objednávka vstupenek").

III. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.eshopista.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

IV. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním zálohové faktury ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

V. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

VI. Kupní cena vzdělávací akce je včetně občerstvení a je třeba ji uhradit na základě vystavené zálohové faktury.

 

3. Cena Vstupenek

I. Cena jedné vstupenky je progresivní podle podmínek uvedených na webové stránce www.eshopista.cz, DPH je 21%.

II. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci se vstupné nevrací. Je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

III. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

4. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

I. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

II. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však jedenkrát.

 

5. Osobní údaje

I. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.

 

6. Účinnost obchodních podmínek

I. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

II. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26. října 2016.

III. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

 

7. Závěrečná ustanovení

I. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto podmínek, zejména cenu vstupenky (nikoliv však zpětně).

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

 

8. Reklamační řád

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na info@eshopista.cz

         

Organizátor
logo Acomware
ACOMWARE s. r. o.
www.acomware.cz
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

COPYRIGHT 2018 ESHOPISTA.CZ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA